Gå videre til innholdet

Kontakt oss

940 75 040

Handlekurv
0 varer

Verneutstyr

Bruk av Åndedrettsvern

Den beste masken er den som gir best beskyttelse. En P3-maske gir ca. fem ganger bedre beskyttelse enn en P2. Sørg for å sikre deg på best mulig måte for å ta vare på helsen din. Selv om grensene som Arbeidstilsynet beskriver må holdes, bør en også alltid etterstrebe best mulig beskyttelse. P3-masker har tidligere vært tunge å puste i. En del av de nye P3-maskene ligger imidlertid langt innenfor «komfortsonen». Er masken godkjent i henhold til FFP3 R, kan den også brukes flere ganger og er derfor meget økonomisk.

 

 Hvorfor bruke åndedrettsvern?

Det er nødvendig å bruke denne type vern når arbeidstaker skal oppholde seg steder som inneholder gass, damp eller farlige partikler. Det samme gjelder også dersom rommet inneholder for lite oksygen. Vi skiller mellom to hovedtyper: Filtrerende utstyr eller lukkede systemer, uavhengig av omliggende luft.

Hva skal jeg velge?

 

Åndedrettsvern kommer i mange varianter og for mange bruksområder. Hvor god beskyttelse vernet gir angis som en beskyttelsesfaktor. Det er stor forskjell på denne faktoren når det gjelder de forskjellige maskene.

Åndedrettsvern – godkjente standarder

 

Alle typer åndedrettsvern er godkjent etter en standard. Standarden gir også den teoretiske beskyttelsesfaktor utstyret har (hvor mange ganger renere luften er på innsiden av masken i forhold til utsiden). Spør oss om hvilken beskyttelsesfaktor masken/filteret vil gi ved angitt konsentrasjon i luften. Beskyttelsesfaktoren bør være så høy som mulig. Det er også viktig å merke seg at beskyttelsesfaktoren i bruk er vesentlig lavere enn det den teoretiske faktoren indikerer.

 

Hvordan velge åndedrettsvern

 

Åndedrettsvern er viktig. Manglende bruk av åndedrettsvern eller feil bruk av åndedrettsvern kan få store konsekvenser for den enkelte arbeidstaker. For å velge riktig åndedrettsvern til aktuelt bruksområde må man foreta en risikovurdering.

 

Åndedrettsvern ved manglende oksygen i luften

 

Er det nok oksygen i luften? Dersom luften inneholder under 19,5 % oksygen, eller det er fare for at oksygeninnholdet i luften kan bli redusert til under 19,5 %, må det brukes åndedrettsvern med tilførsel av luft eller oksygen.

 

Her finnes det tre alternativer samt kombinasjoner av disse:

1. Bærbart, lukket system (kjemisk oksygen)

2. Trykkluft med slange

3. Pressluftapparater

Åndedrettsvern ved nok oksygen i luften

 

Dersom luften inneholder nok oksygen, kan filtrerende åndedrettsvern benyttes. Man må da kartlegge hvilke stoffer som finnes og hvor høy konsentrasjon det er av disse. Deretter velger man åndedrettsvern som sikrer at konsentrasjonen i den luften brukeren puster inn er vesentlig lavere enn den hygieniske grenseverdien for stoffene.

 

Det er viktig å vite hva man skal beskytte seg mot

 

På samme måte som man faktisk må sjekke været på utsiden når en skal kle på seg for å gå ut, må atmosfæren sjekkes før type åndedrettsvern velges. Velges det feil utstyr kan dette i verste fall ha negativ virkning på helsen. På de følgende sider vil vi gi noen enkle retningslinjer for valg av type utstyr.

KARTLEGGING AV ATMOSFÆRE

 

Det er viktig å kartlegge hvilken forurensning som finnes i luften. Det kan da avgjøres om det er mulig å bruke filtrerende utstyr, eller om man må ha tilført luft. Ved bruk av filtrerende åndedrettsvern må riktig type filter benyttes. (Se for øvrig filterguiden på side 140.)

 

Partikler

 

Støv kan forekomme i fast eller flytende form (aerosoler). De minste partiklene kan ikke sees og vil følge luften ned i lungeblærene. Dette vil kunne medføre nedsatt lungekapasitet og ekstra belastning på hjertet. Større partikler fester seg gjerne i strupe og luftrør eller i nese/munn. De er således ikke like farlige som små partikler. Hosting er et naturlig «alarmsystem» og indikerer at støvmengden er for stor. Partikkelfilter godkjent i henhold til den reviderte standarden fra 2006 vil også beskytte mot aerosoler.

 

P1 – beskytter mot ikke-helsefarlig, grovt støv

P2 – beskytter mot helsefarlig, fint støv og røyk

P3 – beskytter mot helsefarlig, fint støv, røyk, biokjemiske substanser, mikroorganismer, sporer, virus og bakterier

 

Et partikkelfilter skal byttes når pustemotstanden blir for høy

KLASSIFISERINGER FOR BESKYTTELSE MOT STØV/PARTIKLER I HENHOLD TIL EN 143 OG EN 149:

 

 

 

VALG AV ÅNDEDRETTSVERN – BESKYTTELSESFAKTOR

 

Beskyttelsesfaktoren angir hvor god beskyttelse åndedrettsvernet gir. Jo høyere faktoren er, jo bedre beskyttelse gir masken. Faktoren angir hvor mange ganger renere luften er på innsiden av masken i forhold til utsiden. Dersom forurensingen er 1 000 mg/ m3, og beskyttelsesfaktoren er 10, vil konsentrasjonen på innsiden være 100 mg/m3. Dersom denne verdien ligger under administrativ norm vil dette åndedrettsvernet kunne benyttes. Alle typer åndedrettsvern er testet i forhold til en standard. Denne vil angi beskyttelsesfaktoren. Her finnes også underklasser. En batteridrevet turbo vil for eksempel kunne ha forskjellig beskyttelsesfaktor ettersom hvilken type hodedel som benyttes. Beskyttelsesfaktoren er teoretisk målt verdi, og den vil kunne være mye lavere ved praktisk anvendelse av produktene.

 

Eksempel på beregning av beskyttelsesfaktor:

Materiale, trestøv Hygienisk grenseverdi, 2 mg/m3

Måling av atmosfære påviser, 60 mg/m3

Anbefalt beskyttelsesfraktor, 60 / 2 = 30

Åndedrettsvern er regulert av over 30 ulike EN standarder. Her er noen av de vi oftest møter:

EN 136 Helmasker

EN 139 Trykklufttilkoblet åndedrettsvern med hel- eller halvmaske

EN 140 Halvmasker og kvartmasker

EN 143 Partikkelfilter

EN 149 Filtrerende halvmasker mot partikler

EN 405 Filtrerende halvmasker m/ventil til beskyttelse mot gasser

EN 529 Anbefalinger for valg, bruk, ettersyn og vedlikehold av åndedrettsvern

EN 136 Helmasker

EN 139 Trykklufttilkoblet åndedrettsvern med hel- eller halvmaske

EN 140 Halvmasker og kvartmasker

EN 143 Partikkelfilter

EN 149 Filtrerende halvmasker mot partikler

EN 405 Filtrerende halvmasker m/ventil til beskyttelse mot gasser

EN 529 Anbefalinger for valg, bruk, ettersyn og vedlikehold av åndedrettsvern

EN 1835 Åndedrettsvern - Pusteutstyr med trykkluftslange forbundet med hjelm eller hette

EN 12021 Komprimert luft for pusteutstyr

EN 12941 Krafttilført åndedrettsvern med hjelm eller hette

EN 12942 Krafttilført åndedrettsvern med hel- eller halmaske

EN 14387 Gassfilter og kombinasjonsfilter

EN 14593 Pusteutstyr med trykkluftsapparat (hel- og halvmaske)

EN 14594 Trykkluftsutstyr med jevn lufttilførsel

Typer åndedrettsvern

FFP Filtrerende halvmasker mot partikler - EN 149

Selve masken utgjør filtermaterialet. Masker merket med NR, non reusable, kastes etter 1 dags bruk. Masker merket R, reusable, kan brukes flere ganger. Masker godkjent etter nyeste standard beskytter både mot faste og væskeformige partikler. FFP masker er hygieniske, lette, krever ikke vedlikehold og er rimelige i innkjøp.

 

Nominell beskyttelsesfaktor:         FFP1 4            FFP2 12             FFP3 50

Fastsatt beskyttelsesfaktor:            FFP1 4            FFP2 10             FFP3 20

Filtrerende halvmasker mot gasser/damp - EN 405

Har ikke utskiftbare filter. Kan brukes flere ganger til filteret er mettet, da kastes hele masken. Lite vedlikehold, rimelige i innkjøp. Kan også leveres med kombifilter.

 

Nominell beskyttelsesfaktor: 50

Fastsatt beskyttelsesfaktor: 10

 

Ved bruk av kombifilter gjelder verdiene for partikkelbeskyttelse som FFP masken over

Halvmasker med utskiftbare filter - EN 140

Dekker nese og munn. Leveres med partikkel-, gass-, eller kombinasjonsfilter. Krever vedlikehold.

Nominell beskyttelsesfaktor: P1 4                 P2 12                    P3 48                            Gass 50

Fastsatt beskyttelsesfaktor:    P1 4                 P2 10                    P3 20                            Gass 10

Helmasker med utskiftbare filter - EN 136

Helmasker dekker øyne i tillegg til nese/munn. Har en langt høyere beskyttelsesfaktor enn halvmasker. Leveres med partikkel-, gass-, eller kombifilter. Krever vedlikehold.

 

Nominell beskyttelsesfaktor:  P1 5                P2 16                   P3 1000                         Gass 2000

Fastsatt beskyttelsesfaktor:     P1 4                P2 10                   P3 40                             Gass 20

Krafttilført åndedrettsvern - EN 12941/EN 12942

Luften filtreres ved at en vifte drar luften gjennom et filter, via en slange opp i pustesonen. Leveres med mange ulike typer hodesett: Helmaske, halvmaske, ansiktsskjerm, sveisemaske eller hette. Kan leveres med partikkel-, gass-, og kombifilter. Ingen pustemotstand, hvilket et en stor fordel sammenlignet med vanlige typer filtermasker uten lufttilførsel.

 

Nominell beskyttelsesfaktor:              TH1 10                      TH2 50                       TH3 500

Fastsatt beskyttelsesfaktor:                 TH1 10                      TH2 20                       TH3 40

Nominell beskyttelsesfaktor:              TM1 20                     TM2 200                     TM3 2000

Fastsatt beskyttelsesfaktor:                 TM1 10                     TM2 20                       TM3 40

 

TH = Turbohette (hetter, sveisehetter etc.)

TM = Turbomaske (hel- og halvmasker)

Åndedrettsvern med trykkluft EN 14593-1 (med helmaske) EN 14593-2 (med halvmaske) og EN 14594 (med jevn lufttilførsel)

Basert på trykkluft som renses i godkjent pusteluftfilter. Pusteluften går via godkjent pusteluftslange via regulator og videre inn i pustesonen. Ingen pustemotstand. Man er avhengig av kompressor, samtidig som trykkluftslangen hemmer bevegelsesfriheten. Derfor best egnet på stasjonære arbeidsplasser.

 

EN 14593-1

Nominell beskyttelsesfaktor: 2000 Fastsatt beskyttelsesfaktor: 40 (helmaske)

EN 14593-2

Nominell beskyttelsesfaktor: 200 (halvmaske)

EN 14594

Nominell beskyttelsesfaktor: 1A/1B: 10, 2A/2B: 50, 3A/3B: 200, 4A/4B: 2000

Gassfilter/kombinasjonsfilter - EN 14387

Disse stoffene krever en annen type beskyttelse enn partikler. Gasser oppstår gjerne ved kjemiske reaksjoner. Damper er avgasser av faste/flytende materialer i normal romtemperatur eller trykk. Ved oppvarming frigjøres damper, oppfører seg likt som gasser. Disse trenger helt ned i lungene og kan gjøre stor skade. Det forekommer ofte kombinasjoner av forskjellige gasser/damper i samme område. Beskyttelse mot gasser/damper gjøres med kullfilter. Fungerer som en svamp som er behandlet på forskjellige måter for å tiltrekke seg gass/damp. Filteret blir mettet etter en tids bruk, og skal da kastes. Det er vanskelig å angi levetid på filter siden det er avhengig av mengde forurensning, luftmengde gjennom filteret, luftfuktighet og varme. Luktgjennomslag indikerer at filteret må byttes ut. Kullfilter skal ikke brukes mot luktfrie gasser. Dersom gass/ damp og partikler forekommer samtidig benyttes kombinasjonsfilter. Eksempler på dette er sprøytelakkering, sprøyting av væsker etc.

 

 

 

 

Når skal verneutstyr benyttes?

Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser.

Åndedrettsvern bør benyttes ved:

 

 

 • opphold eller arbeid i forurenset atmosfære uten at andre vernetiltak er innført
 • fjerning av søl eller forurensning
 • vedlikehold og rengjøring
 • korte arbeidsoperasjoner med høy forurensning

OBS:

Det er livsfarlig å arbeide der det er lite oksygen hvis man ikke har masker med frisklufttilførsel. Oksygenmangel kan oppstå i trange rom, slik som tanker (jern som ruster bruker opp oksygenet) og siloer. Mål oksygennivået før noen går inn, og sørg for friskluftmasker hvis ingen vet hva nivået er.

Hvor lenge kan man benytte åndedrettsvern?

Åndedrettsvern bør bare benyttes i en begrenset tidsperiode daglig. Bruk av filtrerende åndedrettsvern bør være kortvarig, da det fort blir ubehagelig å gå med denne type verneutstyr, og faren for feil bruk øker. Spesielt ved tungt arbeid og ved spesielle typer forurensinger må bruk av denne type åndedrettsvern begrenses, for eksempel ved asbestsanering. Hvis arbeidet er planlagt å overstige én time, bør det fra starten av arbeidet brukes motorassistert eller lufttilført åndedrettsvern. Åndedrettsvern bør ikke brukes mer enn totalt tre timer daglig av hensyn til arbeidstakernes helse og velferd. For å begrense bruken kan arbeidet organiseres slik at man unngår langvarig bruk for eksempel ved å rullere på arbeidsoppgavene.

Hvor lang levetid er det på filtrene?

Det kan være vanskelig å forutsi filtrenes levetid, da dette er avhengig av flere faktorer. Spør leverandøren om råd.

For å sikre at filteret gir tilstrekkelig beskyttelse må man:

 

 

 • bruke filter som angitt av produsenten
 • skifte filter før utløpsdato
 • skifte filtret hvis det er skadet eller synlig forurenset
 • skifte filtret før forurensning trenger gjennom (lukter eller smakes gjennom filtret)
 • skifte filtret før det blir tungt å puste gjennom det
 • for utskiftbare filter er det lurt å merke filteret med dato (når det ble tatt i bruk)

Hva bør gjøres for å følge opp at åndedrettsvernet brukes riktig og gir tilstrekkelig beskyttelse?

For å velge riktig vern og bidra til at vernet gir tilstrekkelig beskyttelse er det viktig å ta hensyn til følgende forhold:

 

 

 1. Innhent informasjon om farlige stoffer, type arbeid som skal gjennomføres, og omgivelsene før åndedrettsvern velges.
 2. Bruk informasjon fra sikkerhetsdatablad som underlag for valg av type – for eksempel helsefaremerking, stoffets form og type åndedrettsvern som er anbefalt.
 3. Bruk informasjonen fra leverandøren av verneutstyr.
 4. Ta med verneombud og arbeidstakere på råd i valg av åndedrettsvern. Søk råd hos bedriftshelsetjenesten.
 5. Åndedrettsvernet som velges skal gi tilstrekkelig beskyttelse (redusere eksponeringen for helsefarlige stoffer) og være tilpasset brukeren.
 6. Sørg for at det gis opplæring i bruk av åndedrettsvernet og tetthetstesting av det utstyret som er valgt (individuell tilpasning av masken og rutinemessig tetthetstesting ved bruk).
 7. Sørg for at det utarbeides en instruks/retningslinje for bruk, oppbevaring, renhold og vedlikehold av åndedrettsvern – inkludert skifte av filtre.
 8. Kontroller jevnlig om riktig vern er valgt, om det er tilpasset brukeren og om tetthetstesting blir utført før bruk.

 

Forrige innlegg
Neste innlegg

Takk for at du abonnerer

Velg alternativ

Rediger
Er det noe vi kan hjelpe deg med?
this is just a warning
Handlekurv
0 Produkt